Obszar praktyki

Klienci indywidualni

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to mało przyjazna i przyjemna dla klientów gałąź prawa cywilnego. Wiedza w zakresie podstawowych jego instytucji i zasad zaczyna być przydatna, bowiem dopiero w sytuacji śmierci bliskiej osoby lub w przypadku wystąpienia konieczności uregulowania zadawnionych i wcześniej zaniedbanych spraw związanych ze spadkiem.
W zrozumieniu specyficznych dla prawa spadkowego pojęć nie pomagają ich skomplikowane ustawowe definicje: dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testament, odrzucenie spadku, zachowek, zapis zwykły, zapis windykacyjny, przedsiębiorstwo w spadku, czy dział spadku. Prawie każdy słyszał przywołane wyżej określenia, ale nie każdy wie co one oznaczają, jakie są zasady, uprawnienia oraz obowiązki spadkobiercy związane ze spadkiem.

O poszczególnych instytucjach prawa spadkowego będziemy pisać na naszym blogu. Niemniej jednak już teraz zapraszamy na konsultacje i porady w zakresie spraw związanych z prawem spadkowym. Wspólnie z naszymi klientami rozważymy każdą możliwość, zarówno w sprawach związanych z działem spadku jak i w sytuacji, gdy klient chciałby zaplanować kwestię dziedziczenia i rozdysponować poszczególne składniki majątku jeszcze przed swoją śmiercią. Wszystkim zagubionym w gąszczu przepisów i nieaktualnych lub nieprawdziwych wpisów na forach internetowych oferujemy swoją pomoc.

Z kolei przedsiębiorcom proponujemy konsultację w sprawach związanych z planowaniem następstwa prawnego po śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w ramach wprowadzonej niedawno ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ta nowa dla prawa polskiego instytucja pozwala bowiem zachować ciągłość funkcjonowania działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy, a także pozwala spadkobiercom na sprawne przejęcie i prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku, co może uchronić przed jego niepotrzebną likwidacją lub upadłością.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie prowadzone w celu zredukowania bądź umorzenia zobowiązań osoby fizycznej. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, postępowanie to ma na celu oddłużenie rzetelnego dłużnika. Postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe - zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Upadłość konsumencka jest jedną z podstawowych dziedzin działalności kancelarii. Oferujemy pomoc w zakresie doradztwa prawnego na każdym etapie postępowania upadłościowego, począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości poprzez kompleksową reprezentację dłużników na całym etapie postępowania upadłościowego, jak również obejmujemy naszym Klientów opieką prawna po zakończeniu postępowania, bez względu na jego wynik.W ramach praktyki upadłościowej prowadzimy negocjacje z wierzycielami, w celu zawarcia porozumienia. Postępowanie upadłościowe może okazać się jedynym słusznym rozwiązaniem dla niewypłacalnych dłużników, a zatem warto skorzystać z Naszych usług w tym zakresie.

Spory ubezpieczeniowe

Spory ubezpieczeniowe

Bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości, a przyznane środki nie pozwalają na naprawienie szkody lub pokrycie poniesionych strat z tytułu utraconych korzyści. Niezbędne jest wówczas wniesienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a czasem nawet sporządzenie i wniesienie pozwu do Sądu. Niezależnie od przyczyn powstania szkody, pomagamy naszym klientom w obraniu właściwej drogi do dochodzenia należnych im roszczeń - zarówno na etapie sądowym jak i pozasądowym.

Prawo pracy

Prawo pracy

Bezzasadne wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy, mobbing, czy problemy z prawidłowością lub nawet uzyskaniem świadectwa pracy, niejednokrotnie wymagają interwencji doświadczonego prawnika. Chętnie pomożemy w ustaleniu Twoich uprawnień i wskażemy optymalną ścieżkę postępowania.

Ubezpieczenia społeczne

Prawo ubezpieczeń społecznych

Do tej kategorii sporów zaliczyć należy w szczególności problemy z ustaleniem i wysokością świadczenia emerytalnego, ustaleniem stopnia niepełnosprawności, prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego oraz innych świadczeń dochodzonych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Postępowania w ramach tej dziedziny prawa mogą się pozornie wydawać proste do przeprowadzenia, niemniej jednak właściwe ustalenie przysługującego świadczenia oraz jego wysokości wymagają niekiedy dużego nakładu pracy i specyficznych umiejętności.

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się również postępowaniami egzekucyjnymi. Z jednej strony pomagamy w sporządzeniu prawidłowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i na zlecenie klienta monitorujemy podejmowane przez Komornika czynności, tak aby prowadzone postępowanie było efektywne i zakończyło się wyegzekwowaniem należności na rzecz naszego klienta. Z drugiej strony, nasza wiedza i doświadczenie, pozwala również na wskazanie klientowi odpowiednich działań, gdy on sam spotkał się z przejściowymi problemami finansowymi i nie był w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Wówczas na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa pomagamy w rozmowach z Komornikiem i wierzycielem, w celu korzystnego zakończenia uciążliwego dla naszego mocodawcy postępowania egzekucyjnego.

Postępowania administracyjne

Postępowania administracyjne

Co do zasady nie wymagają szczególnych umiejętności i znajomości przepisów prawa. Postępowania przez organami administracji publicznej, czyli np. w Urzędach Gminy, Urzędach Miasta, czy Urzędach na szczeblu Województwa, powinny być prowadzone zgodnie z zasadą pogłębiania zaufania do Państwa, a organy na każdym etapie postępowania powinny udzielić obywatelowi stosownych pouczeń. Zdarza się jednak, że powyższa zasada jest realizowana tylko teoretycznie, a organy nie działają szybko i po myśli obywatela. Dlatego w ramach świadczenia pomocy prawnej, udzielamy porad lub formułujemy odpowiednie wnioski na etapie postępowania administracyjnego, a także sporządzamy odwołania od niekorzystnych dla naszych klientów decyzji.

Postępowanie sądowo-administracyjne

Postępowania sądowo-administracyjne

Kiedy zawiodą czynności podejmowane na etapie postępowania administracyjnego, zawsze istnieje możliwość dochodzenia swoich praw przed sądami administracyjnymi. Nie pozostawiamy naszych klientów bez wsparcia również na tym etapie postępowania. Udzielamy profesjonalnych porad, analizujemy szanse klienta i w razie potrzeby kierujemy skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, aby sąd miał możliwość zweryfikowania decyzji podejmowanych w postępowaniu administracyjnym. Kolejnym krokiem jest walka o prawa i racje klienta przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, która jest w niektórych przypadkach niezbędna w celu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawach administracyjnych.

Postępowania ugodowe

Postępowanie ugodowe

Zawsze dążymy do polubownego rozwiązania sporu, aby klient bez wyraźnej potrzeby nie ponosił dodatkowych kosztów dochodzenia swoich roszczeń lub obrony swoich praw. Rozważamy wszelkie możliwe opcje, analizujemy dokumenty, zasięgamy opinii biegłych z różnych specjalności, po to by rozwiązać problem już na etapie przedsądowym i uzyskać oczekiwany przez naszego klienta efekt. W celu zawarcia porozumienia pomagamy w prowadzeniu negocjacji, organizujemy spotkania mediacyjne, kontaktujemy się z przeciwnikami i ich pełnomocnikami, a jeżeli to zawiedzie na zlecenie klienta kierujemy sprawę do rozstrzygnięcia przed sąd.


Klienci biznesowi

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Udzielimy pomocy wszystkim przedsiębiorcom, tym którzy w biznesie stawiają swoje pierwsze kroki, ale także osobom, które chcą dopiero rozpocząć działalność gospodarczą. Począwszy od wyboru odpowiedniej formy organizacyjnej przez wdrożenie procedur ochrony danych osobowych (RODO), jaki i bieżącą obsługę prawną i rozwiązywanie drobnych, jaki i tych skomplikowanych problemów związanych z prowadzeniem biznesu. Z uwagi na fakt, iż osoby prowadzące przedsiębiorstwo pracują 24 h, jesteśmy w każdym czasie gotowi do udzielania pomocy prawnej, w dogodnych dla klienta warunkach i okolicznościach. Przedsiębiorców zapraszamy do stałej współpracy, ale również w razie konieczności po uzyskanie doraźnej pomocy prawnej.

Dochodzenie należności

Dochodzenie należności

Niezapłacone i przeterminowane faktury, są olbrzymim kłopotem dla każdego rzetelnego przedsiębiorcy. Kiedy zawiodą monity, czy ponaglenia do zapłaty, niezbędne jest szybkie działanie, w celu uzyskania korzystnego orzeczenia Sądu, a następnie wszczęcia i skutecznego monitorowania postępowania egzekucyjnego. Nie jest tajemnicą, iż czas w jakim następuje uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia wpływa później na osiągnięcie pozytywnych efektów postępowania egzekucyjnego. Dzięki naszemu doświadczeniu, w prowadzeniu setek takich postępowań, nasz klient ma większe szanse na pozytywne załatwienie swojej sprawy i uzyskanie należnych mu wierzytelności.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Postępowania administracyjne bywają dużo bardziej uciążliwe dla przedsiębiorców, niż dla osób fizycznych, tutaj liczy się bowiem czas i efektywne formułowanie wniosków i zarzutów. Pomagamy przedsiębiorcom we wszystkich rodzajach postępowań administracyjnych, gdzie niezbędna jest specjalistyczna wiedza i niekonwencjonalne podejście do tematu. Dbamy również o to, aby postępowania administracyjne były dla przedsiębiorców mniej uciążliwe, a ich sprawy załatwiane szybko, albo przynajmniej bez zbędnej zwłoki. Pomagamy w sporządzaniu wniosków, odwołań i skarg do Sądów Administracyjnych w sprawach pozostających w kompetencji jednostek samorządu terytorialnego m.in. urzędu gminy, miasta czy organów na szczeblu powiatu. Nie są nam obce również postępowania prowadzone na szczeblu województwa, czy te rozpatrywane przez odpowiednie ministerstwa.

Upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość przedsiębiorstwa

Nie wszystkim udaje się osiągnąć sukces w prowadzeniu własnego biznesu. Trzeba mieć odwagę nie tylko przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, ale również gdy trzeba podjąć trudną decyzję o zakończeniu prowadzenia własnej działalności. Naszym klientom pomagamy w czynnościach związanych z ogłoszeniem upadłości i czuwaniem nad prawidłowym prowadzeniem postępowaniem upadłościowego i sanacyjnego. Reprezentujemy przedsiębiorców przed Sądami oraz w postępowaniu likwidacyjnym, aby zakończenie działalności gospodarczej było dla naszych klientów jak najmniej stresujące, uciążliwe i dotkliwe.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem