Wynagrodzenie

Precyzyjne wskazanie cennika, za świadczoną przez nas pomoc prawną, jest nie tylko niemożliwe, ale również niedopuszczalne przez zasady kodeksu etyki. Każda sprawa jest charakterystyczna i wymaga indywidualnego podejścia, zatem kwestie ustalenia wysokości wynagrodzenia są każdorazowo ustalane z klientem. Stawki wynagrodzenia za dokonanie przez nas określonych czynności są przedstawiane klientowi jeszcze przed podjęciem z naszej strony jakichkolwiek działań, tak aby nasi klienci mieli pewność w kwestii wysokości ponoszonych kosztów.

Wysokość wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego za prowadzone czynności zawsze określamy na podstawie umowy z naszymi klientami.

Powyższa praktyka jest konsekwencją art. 16 ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze, a także art. 225 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Wskazać należy, że minimalne wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego określa odpowiednio rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. z 3.1.2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Należy zaznaczy
, że wszystkie usługi świadczone w ramach prowadzonej przez nas kancelarii opodatkowane są 23% stawką podatku VAT.

W celu uzyskania wyceny lub oferty skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Poniżej wskazujemy jednak możliwe sposoby ustalania wynagrodzenia za świadczoną przez nas pomoc prawną.

Wynagrodzenie stałe jednorazowe

Jest stosowane, w przypadku dokonywania jednostkowych czynności polegających na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma w sprawie, sporządzeniu monitu radcowskiego lub listu adwokackiego, sporządzeniu projektu umowy, sprawdzeniu umowy, a także innych czynności nie wymagających przez nas późniejszego stałego monitorowania. Wskazać należy, że w przypadku dalszej współpracy np. przy konieczności wniesienia pozwu do sądu, poniesione przez naszego klienta koszty sporządzenia wezwania do zapłaty, monitu radcowskiego lub listu adwokackiego, mogą zostać zaliczone na poczet kosztów prowadzonego późnej postępowania sądowego.

Wynagrodzenie stałe połączone z premią od sukcesu
(tzw. success fee)

Ten rodzaj wynagrodzenia polega na połączeniu elementów wynagrodzenia jednorazowego oraz dodatkowego wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia pozytywnego  dla naszego klienta wyniku postępowania sądowego. Wynagrodzenie połączone z premią od sukcesu jest stosowane zazwyczaj w przypadku trudnych i spornych spraw, których wynik na etapie postępowania sądowego nie jest możliwy do przewidzenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe (miesięczne)

W przypadku stałej obsługi prawnej, wynagrodzenie jest ustalane każdorazowo z naszym klientem i płatne jest w postaci stałego miesięcznego abonamentu z określonym limitem godzin lub miesięcznym limitem podejmowanych czynności. Przedstawiona powyżej opcja dedykowana jest w szczególności przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i wszystkim tym, którzy potrzebują stałej i elastycznej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie godzinowe

Odpłatność za usługi w postaci wynagrodzenia ze stawką godzinową, polega na ustaleniu z naszym klientem stałej stawki za jedną godzinę pracy. W konsekwencji odpłatność za wykonaną usługę jest proporcjonalna do godzinowego nakładu pracy i zależy w dużej mierze od charakteru i skomplikowania danej sprawy. Wynagrodzenie w tej postaci jest proponowane jest np. przy prowadzeniu negocjacji lub mediacji, w przypadku konieczności odbycia wizji lokalnej, a także gdy występuje konieczność realizacji zleceń o szczególnym i indywidualnym charakterze.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem