Wniosek o ogłoszenie upadłości - jak wskazać aktualny i zupełny wykaz majątku

Wielu dłużników zastanawia się, w jaki sposób należy wskazać aktualny i zupełny wykaz majątku we wniosku o ogłoszenie upadłości - obowiązek taki wynika bowiem z art. 23 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z przywołanym przepisem, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników. Jako adwokat postaram się przybliżyć procedury i normy prawne dotyczące tego zagadnienia.

Opisywany wyżej wykaz majątku ma być aktualny, co oznacza, że stan majątku dłużnika wraz z szacunkową wartością jego składników powinien zostać wskazany na dzień składnia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dokumenty należy kierować niezwłocznie do odpowiedniej kancelarii adwokackiej i prawnika, który zajmuje się sprawą.

Ustawodawca wymaga również, aby wykaz majątku był zupełny, co oznacza, że we wniosku o ogłoszenie upadłości wskazujemy bez wyjątków wszystko, co stanowi majątek dłużnika, nawet jeżeli majątek ten jest przedmiotem współwłasności. Wielu dłużników natomiast wskazuje jako swój majątek nieruchomości, samochody i ewentualnie wartościowe przedmioty gospodarstwa domowego. Tymczasem nie zdają sobie sprawy, że w skład ich majątku mogą wchodzić również oszczędności, papiery wartościowe lub wierzytelności, np. zegarek o wartości przewyższającej 10.000 zł, który również należy wskazać jako składnik majątku.

We wniosku o ogłoszenie upadłości wskazać należy również jakie przedmioty z mocy prawa nie wchodzą do masy upadłości. Zgodnie z art. 63 ustawy Prawo upadłościowe do masy upadłości nie wchodzi między innymi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.); a także wynagrodzenie za prace upadłego w części niepodlegającej zajęciu. W razie wątpliwości co do tego, jakie przedmioty wchodzą lub nie wchodzą do masy upadłości, warto zasięgnąć porady adwokata radcy prawnego lub pracownika kancelarii prawnej.

W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości, na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wycena składników majątku powinna być wyceną szacunkową, co oznacza, że dłużnik nie musi wartości tej wykazywać na podstawie opinii rzeczoznawców, a jedynie wskazać realną wartość składników na podstawie danych, którymi dłużnik dysponuje w danej chwili, jak np. ceny rynkowe podobnych przedmiotów.

Ustawodawca wymaga również, aby wskazać miejsce, w którym znajdują się wskazane przez dłużnika składniki majątku. Jeżeli majątkiem tym jest nieruchomość, wskazać należy w kancelarii adwokackiej dokładne położenie tej nieruchomości. To samo dotyczy samochodów, czy np. urządzeń przemysłowych. Jeżeli zaś majątkiem upadłego są środki zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika, wówczas należy wskazać bank, w którym środki te zostały złożone, wraz z numerem rachunku. Należy oczywiście pamiętać, że wierzytelności dłużnika również wchodzą w skład masy upadłości, a zatem w tym przypadku wskazać należy imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (prowadzenia działalności) osoby (podmiotu), który w stosunku do dłużnika posiada zadłużenie.

We wniosku o ogłoszenie upadłości trzeba również zaznaczyć jakich czynności prawnych dłużnik dokonał w okresie jednego roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a które miałyby wpływ na skład masy upadłości, a więc sprzedaż nieruchomości, czy rzeczy ruchomych na rok przed ogłoszeniem upadłości winna być zgłoszona we wniosku. Prawnicy kancelarii są w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z ogłaszaniem upadłości, a także na te, które związane są bezpośrednio z innymi zagadnieniami w kwestiach prawnych.


Dorota Majzerowicz

Adwokat

Stan prawny na dzień: 2.12.2020

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem