Upadłość konsumencka a Krajowy Rejestr Zadłużonych

Od 1 grudnia 2021 Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje w formie elektronicznej, co oznacza, że w postępowaniu pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów zawierających informacje niejawne, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postepowanie sądowe. Pisma wniesione z pominięciem tego systemu nie wywołują żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem takiego pisma. Nie oznacza to jednak, że obowiązek wnoszenia pism i dokumentów przez system teleinformatyczny dotyczy każdego podmiotu.

Z powyższego obowiązku zwolnieni są:

-  wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta dłużnika lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika;

- wierzyciele, którym przysługują należności alimentacyjne;

- wierzyciele, którym przysługują renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;

Z obowiązku wnoszenia pism i dokumentów przez system KRZ zwolniony jest również dłużnik będący sobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej.

Osobom tym doręczeń dokonuje się również z pominięciem systemu KRZ, natomiast w celu pominięcia procedury doręczeń elektronicznych na całym etapie  postępowania, konieczne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego. Osoby te będą mogły zatem wnosić pisma i dokumenty lub składać oświadczenia w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, sporządzone w wersji papierowej.

Co istotne, formularz wniosku o ogłoszenie upadłości (wersja papierowa) nie uległ zmianie. W dalszym ciągu obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 17 grudnia 2015 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 392).

Wracając jednak do formularzy KRZ zdarza się, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, składa wniosek na formularzu w wersji dotychczasowej (papierowej), ale zapomina o złożeniu oświadczenia o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego. O taki błąd bardzo łatwo, ponieważ w formularzu papierowym wniosku o ogłoszenie upadłości brak jest takiego oświadczenia, a zatem należy je dołączyć jako osobny dokument. Niezłożenie w/w oświadczenia spowoduje, że po ogłoszeniu upadłości drugi etap postępowania (postępowanie po ogłoszeniu upadłości) będzie się toczyło z wykorzystaniem systemu KRZ, co spowoduje konieczność rejestracji dłużnika w systemie.


Dorota Majzerowicz

Adwokat

Stan prawny na dzień: 12.07.2022r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem