Wyższa opłata za stwierdzenie nabycia spadku

Zainicjowanie postępowania przed Sądem wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem różnego rodzaju opłat. Zgodnie z art. 130 §1 KPC jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Z redakcji przepisu wynika, iż w przypadku braku uiszczenia odpowiedniej opłaty, podmiot inicjujący postępowanie zostanie wezwany do jej uzupełnienia. Sąd w takim wezwaniu zawsze wskazuje kwotę, jaką należy uiścić od wniesionego pisma. Dopiero nieuzupełnienie opłaty w terminie tygodniowym będzie pociągało za sobą negatywne skutki w postaci zwrotu pisma.

Zawsze warto jednak wnieść opłatę w odpowiedniej wysokości wraz z pozwem lub wnioskiem, ponieważ oczekiwanie na ustalenie opłaty przez Sąd skutkuje przedłużeniem się całego postępowania i odciągnięciem w czasie wydania orzeczenia kończącego postępowanie. Zaznaczyć należy, że kwestię wysokości opłat sądowych w poszczególnych postępowaniach przed Sądem reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 785), która została niedawno znowelizowana, a zmiany dotyczą wysokości opłat za przeprowadzenie konkretnych postępowań. Jedna ze zmian dotyczy właśnie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Do niedawna opłata sądowa za postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku nie była znacząco wygórowana, wynosiła bowiem 50 złotych. Oczywiście to nie jedyne koszty jakie należało ponieść przy złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Do kosztów postępowania spadkowego należało również zaliczyć opłatę w wysokości 5 zł, którą należało uiścić za wpis postanowienia do rejestru spadkowego. Niedawną nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zmieniono jednak wysokość wskazanej wyżej opłaty z 50 do 100 zł. Zgodnie bowiem z art. 49 KSCU opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Natomiast opłata za wpis postanowienia do rejestru spadkowego pozostała na dotychczasowym poziomie tj. 5 zł. Łącznie zatem zainicjowanie przed Sądem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku kosztować będzie 105 zł.

Dodatkowo należy mieć na uwadze również opłaty pośrednio związane z zainicjowaniem postępowania spadkowego. Należy ponieść bowiem niezbędne koszty związane z uzyskaniem odpowiednich odpisów z Urzędu Stanu Cywilnego. Chodzi w tym przypadku o akt zgonu, a także skrócone odpisy aktów małżeństwa, czy skrócone odpisy aktów urodzenia. Uzyskanie każdego odpisu to koszt w wysokości 22 zł. Wysokości tych kosztów zależy jednak od ilości uczestników postępowania - spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia.

Podsumowanie kosztów:

1) Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku - 100 zł

2) Opłata za wpis do rejestru spadkowego - 5 zł

3) Opłata za akty stanu cywilnego - 22 zł/szt.


dr Mateusz Mądel

radca prawny

Stan prawny na dzień: 15.11.2019 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem