Przebieg postępowania upadłościowego - wniosek i jego elementy

Podstawowa przesłanka - niewypłacalność

W mojej tarnowskiej kancelarii adwokackiej nie raz spotkałam się z wieloma pytaniami dotyczącymi upadłości konsumenckiej oraz niewypłacalności. Celem niniejszego wpisu jest przybliżenie procedury postępowania upadłościowego. Pierwszym zasadniczym krokiem jest zainicjowanie postępowania poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy jednak sprawdzić występowanie ustawowych przesłanek ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (tj. z 22.02.2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z póź. zm.) upadłość ogłasza się w stosunku do niewypłacalnego dłużnika. Wątpliwości mogą pojawić się zatem z ustaleniem kogo, zgodnie z przywołanym przepisem, należy uznać za niewypłacalnego, a jest to jedno z kluczowych pojęć jakim posługuje się ustawodawca. Na to pytanie po części odpowiada art. 11 ust. 1 i 2 PrUpad. Wskazano w tym miejscu, że dłużnik jest niewypłacalny jeżeli utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, zaś domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Podkreślenia wymaga, iż w literaturze przedmiotu słusznie wskazuje się, że nie każde zaprzestanie płacenia długów można uważać́ za dostateczną podstawę̨ do ogłoszenia upadłości, lecz tylko takie, które świadczy o niemożności płacenia (zob. J. Korzonek, Prawo upadłościowe i Prawo o postepowaniu układowemu. Komentarz. Przepisy wprowadzające – przepisy wykonawcze – ustawy dodatkowe, Kraków 1935, s. 5). Podkreśla się również, że ogłoszenie upadłości powinno nastąpić́ tylko wtedy, gdy nie ma widoków na zaspokojenie wszystkich wierzycieli dłużnika (zob. P. Janda [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, wyd. 2, s. 77). Spełnienia zatem przez dłużnika tych podstawowych przesłanek należy ustalić jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku bowiem ich niewystępowania wniosek z dużym prawdopodobieństwem zostanie oddalony.

Elementy formalne wniosku

Sam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się z kolei na urzędowym formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości jak i pod niniejszym wpisem, trudno zatem pominąć formalne elementy wniosku wskazane w art. 22 PrUpad takie jak imię i nazwisko dłużnika oraz numer PESEL, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. We wniosku należy również wskazać miejsce zamieszkania i adres.

Do jednego z ważniejszych wymogów, który może przesądzić o skuteczności złożonego wniosku jest wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. Co istotne, nie trzeba w tym miejscu wskazać konkretnych dowodów, ale powoływane okoliczności należy wykazać z dużym stopniem prawdopodobieństwa.

W art. 23 PrUpad wskazano również, że jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączy:

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 2) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku; 3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia; 4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty; 6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; a także 7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika.

Często zdarza się, że upadłym konsumentom trudno jest zebrać wszystkie wskazane wyżej dokumenty, bo zwyczajnie w okresie zaciągania zobowiązań nie mieli świadomości, że będą one później potrzebne dla potrzeb jakiegokolwiek postępowania. Wówczas mogą pojawić się problemy ze wskazaniem wszystkich wymaganych przez Sąd faktów. Niemniej nie jest to sytuacja bez wyjścia, bowiem zazwyczaj dużą część informacji można uzyskać w Kancelariach komorniczych, które prowadzą postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Wystąpienie do Komornika z odpowiednim wnioskiem pozwala na uzyskanie większości informacji, o których mowa w poprzednim akapicie, w przypadku braku całościowej dokumentacji w zakresie aktualnego zadłużenia. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi regulacja zawarta w art. 23 ust. 3 PrUpad, gdzie wskazano, że jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Podsumowując, po poradę prawną dotyczącą zgłoszenia upadłości konsumenckiej warto zgłosić się do swojego prawnika lub, jeżeli takowego Państwo nie mają, skierować swoje kroki do tarnowskiej kancelarii prawnej. W kolejnym artykule opiszę, jak wygląda postępowanie po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


Dorota Majzerowicz

adwokat

Stan prawny na dzień: 25.06.2020 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem